k


         การเรียนรู้วิชาได้ดี ย่อมเป็นผลมาจากการมีที่เรียนดี มีครูดี มีโอกาสเหมาะและตัวเอง ตั้งอกตั้งใจเล่าเรียน หรืออาจมีเหตุอื่น ๆ มากกว่านี้ออกไปอีกก็ได้เหตุทั้งหลายนี้จำแนกออกได้เป็นสองประเภทคือเหตุต่าง ๆ ที่อยู่นอกตัว เช่น ที่เรียนดี ครูดี จัดเป็นเหตุภายนอกประเภทหนึ่งกับเหตุที่อยู่ในตัวที่เป็นการกระทำของตัวอันได้แก่การตั้งใจเล่าเรียนจริง ๆ นั้น จัดเป็นเหตุภายในอีกประการหนึ่ง ขอให้พิจารณาทบทวนดูให้ดีจะเห็นว่า เหตุภายนอกทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบ เหตุแท้จริงที่จะทำให้รู้วิชาดีนั้นอยู่ที่เหตุภายใน คือการกระทำของตัวเอง

  ข้าม ประเภทของรายวิชา
  ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรมรูปแบบต่างๆ และรู้วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บเพจ โครงสร้างของเว็บไซต์  หลักการในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  เข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรมสำหรับออกแบบและสร้างเว็บไซต์ มีทักษะในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การเผยแพร่เว็บไซต์
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์จากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

           ศึกษาหลักการของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่าง ๆ
            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
            เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น และอดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

            ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุป รวมทั้งวางแผนและฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางาน การจัดการ และการแก้ปัญหาตามลักษณะธรรมชาติวิชาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน ทักษะกระบวนการในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ขั้นตอน วิธีการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป จัดการ ปรับแต่ง ออกแบบ เพิ่มลูกเล่นต่างๆสาหรับหน้าโฮมเพจ

            โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทางานอย่างเป็นขั้นตอน ทางานเป็น แก้ปัญหาเป็น มีนิสัยรักการทางาน เห็นคุณค่าและความสาคัญของการสร้างเว็บไซต์ สามารถนาความรู้ข้อมูลประสบการณ์และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีจิตสานึกที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML หรือโปรแกรมสำเร็จรูป การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดการและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้  การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ การขอใช้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งเว็บเพจ ให้สวยงาม การขอพื้นที่์ี่เพื่อรองรับเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต  

           ศึกษาเทคนิคการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บเพจให้สวยงาม น่าสนใจ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ทราบ กฎ กติกา มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เข้าใจและสร้างทักษะการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเสนอผลงาน สร้างงานหรือโครงงานและแก้ปัญหาได้   

           ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดี ทำให้สามารถใ้ช้คอมพิวเตอร์ ในทางสร้างสรรค์ได้

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซี ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์ วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การประยุกต์ใช้งาน

           e-Book เป็นหนังสือหรือเอกสารที่ถูกจัดทําขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ อ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการตอบสนองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro และเรียกใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ให้ถูกวิธี 

    ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  หลักการพื้นฐานในการออกแบบสามมิติ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบสามมิติ  การติดตั้งโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้น  กลุ่มเครื่องมือในการเขียนแบบโมเดลสามมิติ การสร้างวัตถุ  การปรับและการแก้ไขวัตถุ  การปรับโมเดลขั้นสูง  การบันทึกผลงาน  การเรนเดอร์ผลงานและการนำเสนอผลงานออกแบบสามมิติ

         ปฏิบัติการออกแบบและการสร้างงานสามมิติ  โดยใช้กลุ่มเครื่องมือในการสร้างวัตถุ  การแก้ไขวัตถุ  การปรับแต่งโมเดลขั้นสูง  การบันทึกผลงาน  การเรนเดอร์ผลงานและการนำเสนอผลงานออกแบบสามมิติอย่างสร้างสรรค์

          เห็นคุณค่าทักษะการสร้างงานสามมิติอย่างมีคุณภาพ  สร้างสรรผลงานอย่างถูกต้องเพื่อให้ตระหนักและเห็นวิธีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

                 ค้นคว้า  หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ตลอดจนทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
                  ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการทำ การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและนำเสนอเค้าโครง  เทคนิคการนำเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้  โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำโครงงาน
                  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน  และสามารถนำความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

           ศึกษา  สืบค้นและฝึกปฏิบัติ
           ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ แนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีในอนาคต
           ปฏิบัติการใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ   การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ  การตัดมุมวัตถุ  การสร้างภาชนะ  การสร้างชิ้นส่วน  การประกบชิ้นงาน   การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว
           เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ